DbParameter.IDataParameter.SourceVersion Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia DataRowVersion do użycia podczas ładowania Value .Gets or sets the DataRowVersion to use when loading Value.

property System::Data::DataRowVersion System::Data::IDataParameter::SourceVersion { System::Data::DataRowVersion get(); void set(System::Data::DataRowVersion value); };
System.Data.DataRowVersion System.Data.IDataParameter.SourceVersion { get; set; }
member this.System.Data.IDataParameter.SourceVersion : System.Data.DataRowVersion with get, set
 Property SourceVersion As DataRowVersion Implements IDataParameter.SourceVersion

Wartość właściwości

DataRowVersion

Jedna z DataRowVersion wartości.One of the DataRowVersion values. Wartość domyślna to Current.The default is Current.

Implementuje

Wyjątki

Właściwość nie została ustawiona na jedną z DataRowVersion wartości.The property was not set to one of the DataRowVersion values.

Dotyczy