DbParameterCollection.IList.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja IList jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the IList is read-only.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli IList jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the IList is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy DbParameterCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the DbParameterCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy