DbParameterCollection.IList.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element pod określonym indeksem.Gets or sets the element at the specified index.

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
object? System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
member this.System.Collections.IList.Item(int) : obj with get, set
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu do pobrania lub ustawienia.The zero-based index of the element to get or set.

Wartość właściwości

Object

Element pod określonym indeksem.The element at the specified index.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy DbParameterCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the DbParameterCollection instance is cast to an IList interface.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Item[].For more information, see Item[].

Dotyczy

Zobacz też