DbParameterCollection.IList.Remove(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Remove(Object) .For a description of this member, see Remove(Object).

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Remove(Object) .For a description of this member, see Remove(Object).

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używany tylko wtedy, gdy DbParameterCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the DbParameterCollection instance is cast to IList interface.

Dotyczy