DbParameterCollection.IDataParameterCollection.Item[String] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia parametr o określonym indeksie.Gets or sets the parameter at the specified index.

property System::Object ^ System::Data::IDataParameterCollection::Item[System::String ^] { System::Object ^ get(System::String ^ parameterName); void set(System::String ^ parameterName, System::Object ^ value); };
object System.Data.IDataParameterCollection.Item[string parameterName] { get; set; }
member this.System.Data.IDataParameterCollection.Item(string) : obj with get, set
 Property Item(parameterName As String) As Object Implements IDataParameterCollection.Item

Parametry

parameterName
String

Nazwa parametru do pobrania.The name of the parameter to retrieve.

Wartość właściwości

Object

O Object określonym indeksie.An Object at the specified index.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy DbParameterCollection wystąpienie jest rzutowane do IDataParameterCollection interfejsu.It can be used only when the DbParameterCollection instance is cast to an IDataParameterCollection interface.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Item[].For more information, see Item[].

Dotyczy

Zobacz też