FieldMetadata.Ordinal Właściwość

Definicja

Pobiera numer porządkowy dla FieldMetadata tego obiektu.Gets the ordinal for this FieldMetadata object.

public:
 property int Ordinal { int get(); };
public int Ordinal { get; }
member this.Ordinal : int
Public ReadOnly Property Ordinal As Integer

Wartość właściwości

Liczba całkowita reprezentująca wartość porządkową.An integer representing the ordinal value.

Dotyczy