FieldMetadata Struktura

Definicja

Zapewnia dostęp do metadanych pól dla DataRecordInfo obiektu.Provides access to field metadata for a DataRecordInfo object.

public value class FieldMetadata
public struct FieldMetadata
type FieldMetadata = struct
Public Structure FieldMetadata
Dziedziczenie
FieldMetadata

Konstruktory

FieldMetadata(Int32, EdmMember)

Inicjuje nowy FieldMetadata obiekt z określoną wartością porządkową i typem pola.Initializes a new FieldMetadata object with the specified ordinal value and field type.

Właściwości

FieldType

Pobiera typ pola dla tego FieldMetadata obiektu.Gets the type of field for this FieldMetadata object.

Ordinal

Pobiera numer porządkowy dla FieldMetadata tego obiektu.Gets the ordinal for this FieldMetadata object.

Dotyczy