ConnectionState Wyliczenie

Definicja

Opisuje bieżący stan połączenia ze źródłem danych.Describes the current state of the connection to a data source.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class ConnectionState
[System.Flags]
public enum ConnectionState
[<System.Flags>]
type ConnectionState = 
Public Enum ConnectionState
Dziedziczenie
ConnectionState
Atrybuty

Pola

Broken 16

Połączenie ze źródłem danych zostało przerwane.The connection to the data source is broken. Może się to zdarzyć dopiero po otwarciu połączenia.This can occur only after the connection has been opened. Połączenie w tym stanie może być zamknięte, a następnie ponownie otwarte.A connection in this state may be closed and then re-opened. (Ta wartość jest zarezerwowana dla przyszłych wersji produktu).(This value is reserved for future versions of the product.)

Closed 0

Połączenie jest zamknięte.The connection is closed.

Connecting 2

Obiekt połączenia nawiązuje połączenie ze źródłem danych.The connection object is connecting to the data source.

Executing 4

Obiekt Connection wykonuje polecenie.The connection object is executing a command. (Ta wartość jest zarezerwowana dla przyszłych wersji produktu).(This value is reserved for future versions of the product.)

Fetching 8

Obiekt Connection pobiera dane.The connection object is retrieving data. (Ta wartość jest zarezerwowana dla przyszłych wersji produktu).(This value is reserved for future versions of the product.)

Open 1

Połączenie jest otwarte.The connection is open.

Uwagi

ConnectionStateWartości są używane przez State Właściwość OleDbConnection SqlConnection obiektów i.The ConnectionState values are used by the State property of the OleDbConnection and SqlConnection objects.

Uwaga

Wartości w tym wyliczeniu nie są przeznaczone do użycia jako zestaw flag.The values in this enumeration are not designed to be used as a set of flags.

Dotyczy