DataColumnCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję DataColumn obiektów dla DataTable.Represents a collection of DataColumn objects for a DataTable.

public ref class DataColumnCollection sealed : System::Data::InternalDataCollectionBase
public ref class DataColumnCollection : System::Data::InternalDataCollectionBase
public sealed class DataColumnCollection : System.Data.InternalDataCollectionBase
[System.Serializable]
public class DataColumnCollection : System.Data.InternalDataCollectionBase
type DataColumnCollection = class
  inherit InternalDataCollectionBase
Public NotInheritable Class DataColumnCollection
Inherits InternalDataCollectionBase
Public Class DataColumnCollection
Inherits InternalDataCollectionBase
Dziedziczenie
DataColumnCollection
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład wykonuje iterację w kolekcji obiektów DataColumn i drukuje różne właściwości każdej kolumny w kolekcji.The following example iterates through a collection of DataColumn objects and prints various properties of each column in the collection.

private void PrintDataTableColumnInfo(DataTable table)
{
  // Use a DataTable object's DataColumnCollection.
  DataColumnCollection columns = table.Columns;

  // Print the ColumnName and DataType for each column.
  foreach(DataColumn column in columns)
  {
    Console.WriteLine(column.ColumnName);
    Console.WriteLine(column.DataType);
  }
}
Private Sub PrintDataTableColumnInfo(table As DataTable)
  
  ' Use a DataTable object's DataColumnCollection.
  Dim columns As DataColumnCollection = table.Columns

  ' Print the ColumnName and DataType for each column.
  Dim column As DataColumn
  For Each column in columns
    Console.WriteLine(column.ColumnName)
    Console.WriteLine(column.DataType.ToString)
  Next
End Sub

Uwagi

DataColumnCollection definiuje schemat DataTablei określa, jakiego rodzaju dane mogą zawierać każdy DataColumn.The DataColumnCollection defines the schema of a DataTable, and determines what kind of data each DataColumn can contain. Dostęp do DataColumnCollection można uzyskać za pomocą właściwości Columns obiektu DataTable.You can access the DataColumnCollection through the Columns property of the DataTable object.

DataColumnCollection używa metod Add i Remove do wstawiania i usuwania obiektów DataColumn.The DataColumnCollection uses the Add and Remove methods to insert and delete DataColumn objects. Użyj właściwości Count, aby określić, ile obiektów DataColumn znajduje się w kolekcji.Use the Count property to determine how many DataColumn objects are in the collection. Użyj metody Contains, aby sprawdzić, czy w kolekcji istnieje określona nazwa indeksu lub kolumny.Use the Contains method to verify whether a specified index or column name exists in the collection.

Właściwości

Count

Pobiera łączną liczbę elementów w kolekcji.Gets the total number of elements in a collection.

(Odziedziczone po InternalDataCollectionBase)
IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy InternalDataCollectionBase jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether the InternalDataCollectionBase is read-only.

(Odziedziczone po InternalDataCollectionBase)
IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy InternalDataCollectionBase jest synchronizowana.Gets a value that indicates whether the InternalDataCollectionBase is synchronized.

(Odziedziczone po InternalDataCollectionBase)
Item[Int32]

Pobiera DataColumn z kolekcji o określonym indeksie.Gets the DataColumn from the collection at the specified index.

Item[String]

Pobiera DataColumn z kolekcji o podanej nazwie.Gets the DataColumn from the collection with the specified name.

List

Pobiera elementy kolekcji jako listę.Gets the items of the collection as a list.

(Odziedziczone po InternalDataCollectionBase)
SyncRoot

Pobiera obiekt, którego można użyć do zsynchronizowania kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize the collection.

(Odziedziczone po InternalDataCollectionBase)

Metody

Add()

Tworzy i dodaje obiekt DataColumn do DataColumnCollection.Creates and adds a DataColumn object to the DataColumnCollection.

Add(DataColumn)

Tworzy i dodaje określony obiekt DataColumn do DataColumnCollection.Creates and adds the specified DataColumn object to the DataColumnCollection.

Add(String)

Tworzy i dodaje DataColumn obiekt o określonej nazwie do DataColumnCollection.Creates and adds a DataColumn object that has the specified name to the DataColumnCollection.

Add(String, Type)

Tworzy i dodaje obiekt DataColumn, który ma określoną nazwę i typ do DataColumnCollection.Creates and adds a DataColumn object that has the specified name and type to the DataColumnCollection.

Add(String, Type, String)

Tworzy i dodaje obiekt DataColumn, który ma określoną nazwę, typ i wyrażenie do DataColumnCollection.Creates and adds a DataColumn object that has the specified name, type, and expression to the DataColumnCollection.

AddRange(DataColumn[])

Kopiuje elementy określonej tablicy DataColumn na koniec kolekcji.Copies the elements of the specified DataColumn array to the end of the collection.

CanRemove(DataColumn)

Sprawdza, czy z kolekcji można usunąć określoną kolumnę.Checks whether a specific column can be removed from the collection.

Clear()

Czyści kolekcję dowolnych kolumn.Clears the collection of any columns.

Contains(String)

Sprawdza, czy kolekcja zawiera kolumnę o określonej nazwie.Checks whether the collection contains a column with the specified name.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje wszystkie elementy bieżącego InternalDataCollectionBase do jednowymiarowego Array, rozpoczynając od określonego indeksu InternalDataCollectionBase.Copies all the elements of the current InternalDataCollectionBase to a one-dimensional Array, starting at the specified InternalDataCollectionBase index.

(Odziedziczone po InternalDataCollectionBase)
CopyTo(DataColumn[], Int32)

Kopiuje całą kolekcję do istniejącej tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu w tablicy.Copies the entire collection into an existing array, starting at a specified index within the array.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Pobiera IEnumerator dla kolekcji.Gets an IEnumerator for the collection.

(Odziedziczone po InternalDataCollectionBase)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(DataColumn)

Pobiera indeks kolumny określonej przez nazwę.Gets the index of a column specified by name.

IndexOf(String)

Pobiera indeks kolumny o określonej nazwie (w nazwie nie jest rozróżniana wielkość liter).Gets the index of the column with the specific name (the name is not case sensitive).

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(DataColumn)

Usuwa określony obiekt DataColumn z kolekcji.Removes the specified DataColumn object from the collection.

Remove(String)

Usuwa obiekt DataColumn, który ma określoną nazwę z kolekcji.Removes the DataColumn object that has the specified name from the collection.

RemoveAt(Int32)

Usuwa z kolekcji kolumnę o określonym indeksie.Removes the column at the specified index from the collection.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Zdarzenia

CollectionChanged

Występuje, gdy kolekcja kolumn ulegnie zmianie, dodając lub usuwając kolumnę.Occurs when the columns collection changes, either by adding or removing a column.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable na IQueryable.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Ten typ jest bezpieczny dla wielowątkowych operacji odczytu.This type is safe for multithreaded read operations. Należy zsynchronizować wszystkie operacje zapisu.You must synchronize any write operations.

Zobacz też