DataReaderExtensions.GetInt16(DbDataReader, String) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Gets the value of the specified column as a 16-bit signed integer.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static short GetInt16(System::Data::Common::DbDataReader ^ reader, System::String ^ name);
public static short GetInt16 (this System.Data.Common.DbDataReader reader, string name);
static member GetInt16 : System.Data.Common.DbDataReader * string -> int16
<Extension()>
Public Function GetInt16 (reader As DbDataReader, name As String) As Short

Parametry

reader
DbDataReader

Czytnik danych, z którego ma zostać pobrana wartość kolumny.The data reader to get the column value from.

name
String

Nazwa kolumny.The name of the column.

Zwraca

Wartość określonej kolumny.The value of the specified column.

Wyjątki

Podana nazwa nie jest prawidłową nazwą kolumny.The name specified is not a valid column name.

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Dotyczy

Zobacz też