DataReaderExtensions.GetString(DbDataReader, String) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako wystąpienie String.Gets the value of the specified column as an instance of String.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::String ^ GetString(System::Data::Common::DbDataReader ^ reader, System::String ^ name);
public static string GetString (this System.Data.Common.DbDataReader reader, string name);
static member GetString : System.Data.Common.DbDataReader * string -> string
<Extension()>
Public Function GetString (reader As DbDataReader, name As String) As String

Parametry

reader
DbDataReader

Czytnik danych, z którego ma zostać pobrana wartość kolumny.The data reader to get the column value from.

name
String

Nazwa kolumny.The name of the column.

Zwraca

Wartość określonej kolumny.The value of the specified column.

Wyjątki

Podana nazwa nie jest prawidłową nazwą kolumny.The name specified is not a valid column name.

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Dotyczy

Zobacz też