DataRow.RejectChanges Metoda

Definicja

Odrzuca wszystkie zmiany wprowadzone do wiersza od momentu AcceptChanges() ostatniego wywołania.Rejects all changes made to the row since AcceptChanges() was last called.

public:
 void RejectChanges();
public void RejectChanges ();
member this.RejectChanges : unit -> unit
Public Sub RejectChanges ()

Wyjątki

Wiersz nie należy do tabeli.The row does not belong to the table.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy prostą DataTable z 2 kolumnami i 10 wierszami.The following example creates a simple DataTable with 2 columns and 10 rows. Po DataRow usunięciu kilku elementów przy użyciu Delete metody, jeden z wierszy jest cofany przez wywołanie RejectChanges .After several DataRow items are deleted with the Delete method, one of the rows is undeleted by invoking RejectChanges.

private void DemonstrateDeleteRow()
{
  // Create a simple DataTable with two columns and ten rows.
  DataTable table = new DataTable("table");
  DataColumn idColumn = new DataColumn("id",
    Type.GetType("System.Int32"));
  idColumn.AutoIncrement=true;
  DataColumn itemColumn = new DataColumn("item",
    Type.GetType("System.String"));
  table.Columns.Add(idColumn);
  table.Columns.Add(itemColumn);

  // Add ten rows.
  DataRow newRow;

  for(int i = 0; i <10; i++)
  {
    newRow = table.NewRow();
    newRow["item"] = "Item " + i;
    table.Rows.Add(newRow);
  }
  table.AcceptChanges();

  DataRowCollection itemColumns = table.Rows;
  itemColumns[0].Delete();
  itemColumns[2].Delete();
  itemColumns[3].Delete();
  itemColumns[5].Delete();
  Console.WriteLine(itemColumns[3].RowState.ToString());

  // Reject changes on one deletion.
  itemColumns[3].RejectChanges();

  // Change the value of the column so it stands out.
  itemColumns[3]["item"] = "Deleted, Undeleted, Edited";

  // Accept changes on others.
  table.AcceptChanges();

  // Print the remaining row values.
  foreach(DataRow row in table.Rows)
  {
    Console.WriteLine(row[0] + "\table" + row[1]);
  }
}
 Private Sub DemonstrateDeleteRow()
   ' Create a simple DataTable with two columns and ten rows.
   Dim table As New DataTable("table")
   Dim idColumn As New DataColumn("id", Type.GetType("System.Int32"))
   idColumn.AutoIncrement = True
   Dim itemColumn As New DataColumn("item", Type.GetType("System.String"))
   table.Columns.Add(idColumn)
   table.Columns.Add(itemColumn)

   ' Add ten rows.
   Dim newRow As DataRow
   
   Dim i As Integer
   For i = 0 To 9
     newRow = table.NewRow()
     newRow("item") = "Item " & i.ToString()
     table.Rows.Add(newRow)
   Next i
   table.AcceptChanges()

   Dim itemColumns As DataRowCollection = table.Rows
   itemColumns(0).Delete()
   itemColumns(2).Delete()
   itemColumns(3).Delete()
   itemColumns(5).Delete()
   Console.WriteLine(itemColumns(3).RowState.ToString())

   ' Reject changes on one deletion.
   itemColumns(3).RejectChanges()

   ' Change the value of the column so it stands out.
   itemColumns(3)("item") = "Deleted, Undeleted, Edited"

   ' Accept changes on others.
   table.AcceptChanges()

   ' Print the remaining row values.
   Dim row As DataRow
   For Each row In table.Rows
     Console.WriteLine(row(0).ToString() & ControlChars.Tab _
      & row(1).ToString())
   Next row
End Sub

Uwagi

Po wywołaniu RejectChanges metody CancelEdit Metoda jest wywoływana niejawnie, aby anulować wszelkie zmiany.When you call the RejectChanges method, the CancelEdit method is implicitly called to cancel any edits. Jeśli RowState zostanie usunięty lub zmodyfikowany, wiersz zostanie przywrócony do poprzednich wartości i RowState zmieni się na niezmieniony.If RowState is deleted or modified, the row reverts to its previous values, and RowState becomes unchanged. Jeśli RowState zostanie dodany, wiersz zostanie usunięty.If the RowState is added, the row is removed.

Dotyczy

Zobacz też