DataRow.RowError Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia niestandardowy opis błędu dla wiersza.Gets or sets the custom error description for a row.

public:
 property System::String ^ RowError { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string RowError { get; set; }
member this.RowError : string with get, set
Public Property RowError As String

Wartość właściwości

String

Tekst opisujący błąd.The text describing an error.

Przykłady

Poniższy przykład ustawia tekst błędu dla dziesięciu wierszy tabeli wyświetlanej w DataGrid kontrolce.The following example sets error text for ten rows of a table displayed in a DataGrid control.

private void SetRowErrors(DataTable table)
{
  // Set error text for ten rows.
  for(int i = 0; i < 10; i++)
  {
    // Insert column 1 value into each error.
    table.Rows[i].RowError = "ERROR: "
      + table.Rows[i][1];
  }
  // Get the DataSet for the table, and test it for errors.
  DataSet dataSet = table.DataSet;
  TestForErrors(dataSet);
}

private void TestForErrors(DataSet dataSet)
{
  // Test for errors. If DataSet has errors, test each table.
  if(dataSet.HasErrors)
  {
    foreach(DataTable tempDataTable in dataSet.Tables)
    {
      // If the table has errors, then print them.
      if(tempDataTable.HasErrors)
        PrintRowErrs(tempDataTable);
    }
    // Refresh the DataGrid to see the error-marked rows.
    dataGrid1.Refresh();
  }
}

private void PrintRowErrs(DataTable table)
{
  foreach(DataRow row in table.Rows)
  {
    if(row.HasErrors)
    {
      Console.WriteLine(row.RowError);
    }
  }
}
Private Sub SetRowErrors(ByVal table As DataTable)
  ' Set error text for ten rows. 
  Dim i As Integer
  For i = 0 to 10
    ' Insert column 1 value into each error.
    table.Rows(i).RowError = "ERROR: " & _
      table.Rows(i)(1).ToString()
  Next
  ' Get the DataSet for the table, and test it for errors.
  Dim dataSet As DataSet = table.DataSet
  TestForErrors(dataSet)
End Sub
 
Private Sub TestForErrors(ByVal dataSet As DataSet)
  ' Test for errors. If DataSet has errors, 
  ' test each table.
  If dataSet.HasErrors
    Dim tempDataTable As DataTable
    For Each tempDataTable in dataSet.Tables
      ' If the table has errors, then print them.
      If(tempDataTable.HasErrors) Then 
        PrintRowErrs(tempDataTable)
      End If
    Next
    ' Refresh the DataGrid to see the error-marked rows.
    DataGrid1.Refresh()
  End If
End Sub
 
Private Sub PrintRowErrs(ByVal table As DataTable)
  Dim row As DataRow
  For Each row in table.Rows
    If(row.HasErrors) Then
     Console.WriteLine(row.RowError)
    End If
  Next
End Sub

Uwagi

Używa HasErrors właściwości, aby najpierw określić, czy DataRow zawiera błędy.Uses the HasErrors property to first determine whether a DataRow contains errors.

Dotyczy

Zobacz też