DataRow.SetAdded Metoda

Definicja

Zmienia wartość RowState DataRow na Added .Changes the RowState of a DataRow to Added.

public:
 void SetAdded();
public void SetAdded ();
member this.SetAdded : unit -> unit
Public Sub SetAdded ()

Uwagi

Zmienia wartość RowState DataRow na Added .Changes the RowState of a DataRow to Added. Jeśli bieżący wiersz nie znajduje się w ani w Unchanged Added stanie, zgłasza InvalidOperationException komunikat, który SetAdded może być wywoływany tylko w DataRow wystąpieniu, gdzie RowState is Unchanged .If the current row is not in either an Unchanged or an Added state, it throws an InvalidOperationException with the message that SetAdded can only be invoked on a DataRow instance where the RowState is Unchanged.

Dotyczy

Zobacz też