DataSet.Copy Metoda

Definicja

Kopiuje zarówno strukturę, jak i dane dla tego DataSet.Copies both the structure and data for this DataSet.

public:
 System::Data::DataSet ^ Copy();
public System.Data.DataSet Copy ();
member this.Copy : unit -> System.Data.DataSet
Public Function Copy () As DataSet

Zwraca

Nowe DataSet z tą samą strukturą (schematami tabeli, relacjami i ograniczeniami) oraz danymi, które są takie DataSet.A new DataSet with the same structure (table schemas, relations, and constraints) and data as this DataSet.


Jeśli te klasy zostały podklasy, kopia będzie również mieć te same podklasy.If these classes have been subclassed, the copy will also be of the same subclasses.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano metodę Copy, aby utworzyć kopię oryginalnego DataSet.The following example uses the Copy method to create a copy of the original DataSet.

private void CopyDataSet(DataSet dataSet)
{
  // Create an object variable for the copy.
  DataSet copyDataSet;
  copyDataSet = dataSet.Copy();

  // Insert code to work with the copy.
}
Private Sub CopyDataSet(ByVal dataSet As DataSet )
  ' Create an object variable for the copy.
  Dim copyDataSet As DataSet = dataSet.Copy()

  ' Insert code to work with the copy.
End Sub

Dotyczy

Zobacz też