DataSet.EndInit Metoda

Definicja

Przerywa inicjalizację DataSet, która jest używana w formularzu lub używana przez inny składnik.Ends the initialization of a DataSet that is used on a form or used by another component. Inicjalizacja występuje w czasie wykonywania.The initialization occurs at run time.

public:
 virtual void EndInit();
public void EndInit ();
abstract member EndInit : unit -> unit
override this.EndInit : unit -> unit
Public Sub EndInit ()

Implementuje

Uwagi

Środowisko projektowe .NET programu Visual Studio korzysta z tej metody, aby zakończyć inicjalizację składnika, który jest używany w formularzu lub używany przez inny składnik.The Visual Studio .NET design environment uses this method to end the initialization of a component that is used on a form or used by another component. Metoda BeginInit uruchamia inicjalizację.The BeginInit method starts the initialization. Użycie metod BeginInit i EndInit uniemożliwia użycie formantu przed pełnym zainicjowaniem.Using the BeginInit and EndInit methods prevents the control from being used before it is fully initialized.

Dotyczy

Zobacz też