DataSet.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Wypełnia obiekt informacji serializacji danymi wymaganymi do serializacji DataSet.Populates a serialization information object with the data needed to serialize the DataSet.

public:
 virtual void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public virtual void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
abstract member GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overridable Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

SerializationInfo, który przechowuje serializowane dane skojarzone z DataSet.A SerializationInfo that holds the serialized data associated with the DataSet.

context
StreamingContext

StreamingContext, która zawiera źródło i miejsce docelowe serializowanego strumienia skojarzonego z DataSet.A StreamingContext that contains the source and destination of the serialized stream associated with the DataSet.

Implementuje

Wyjątki

Parametr info ma wartość null.The info parameter is null.

Dotyczy

Zobacz też