DataSet.OnRemoveRelation(DataRelation) Metoda

Definicja

Występuje po usunięciu obiektu DataRelation z DataTable.Occurs when a DataRelation object is removed from a DataTable.

protected:
 virtual void OnRemoveRelation(System::Data::DataRelation ^ relation);
protected virtual void OnRemoveRelation (System.Data.DataRelation relation);
abstract member OnRemoveRelation : System.Data.DataRelation -> unit
override this.OnRemoveRelation : System.Data.DataRelation -> unit
Protected Overridable Sub OnRemoveRelation (relation As DataRelation)

Parametry

relation
DataRelation

Usuwany element DataRelation.The DataRelation being removed.

Uwagi

Ta metoda powinna zostać przesłonięta przez podklasy w celu ograniczenia usuniętych tabelThis method should be overridden by subclasses to restrict tables being removed

Dotyczy

Zobacz też