DataSet.ReadXmlSerializable(XmlReader) Metoda

Definicja

Ignoruje atrybuty i zwraca pusty zestaw danych.Ignores attributes and returns an empty DataSet.

protected:
 virtual void ReadXmlSerializable(System::Xml::XmlReader ^ reader);
protected virtual void ReadXmlSerializable (System.Xml.XmlReader reader);
abstract member ReadXmlSerializable : System.Xml.XmlReader -> unit
override this.ReadXmlSerializable : System.Xml.XmlReader -> unit
Protected Overridable Sub ReadXmlSerializable (reader As XmlReader)

Parametry

reader
XmlReader

Określony czytnik XML.The specified XML reader.

Dotyczy