DataSet.Site Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ISite dla DataSet.Gets or sets an ISite for the DataSet.

public:
 virtual property System::ComponentModel::ISite ^ Site { System::ComponentModel::ISite ^ get(); void set(System::ComponentModel::ISite ^ value); };
public override System.ComponentModel.ISite Site { get; set; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.ComponentModel.ISite Site { get; set; }
member this.Site : System.ComponentModel.ISite with get, set
Public Overrides Property Site As ISite

Wartość właściwości

Atrybuty

Uwagi

Lokacje wiążą Component z Container i umożliwiają komunikację między nimi, a także umożliwiają kontenerowi zarządzanie jego składnikami.Sites bind a Component to a Container and enable communication between them, as well as provide a way for the container to manage its components.

Dotyczy

Zobacz też