DataSet.IXmlSerializable.GetSchema Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetSchema().For a description of this member, see GetSchema().

 virtual System::Xml::Schema::XmlSchema ^ System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema() = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::GetSchema;
System.Xml.Schema.XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema ();
abstract member System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema : unit -> System.Xml.Schema.XmlSchema
override this.System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema : unit -> System.Xml.Schema.XmlSchema
Function GetSchema () As XmlSchema Implements IXmlSerializable.GetSchema

Zwraca

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetSchema().For a description of this member, see GetSchema().

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie DataSet jest rzutowane na interfejs IXmlSerializable.It can be used only when the DataSet instance is cast to an IXmlSerializable interface.

Dotyczy