DataSysDescriptionAttribute Klasa

Definicja

Przestroga

DataSysDescriptionAttribute has been deprecated. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Przestroga

DataSysDescriptionAttribute has been deprecated. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Oznacza właściwość, zdarzenie lub rozszerzenie z opisem.Marks a property, event, or extender with a description. Projektanci wizualizacji mogą wyświetlać ten opis podczas odwoływania się do elementu członkowskiego.Visual designers can display this description when referencing the member.

public ref class DataSysDescriptionAttribute : System::ComponentModel::DescriptionAttribute
public class DataSysDescriptionAttribute : System.ComponentModel.DescriptionAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)]
[System.Obsolete("DataSysDescriptionAttribute has been deprecated. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public class DataSysDescriptionAttribute : System.ComponentModel.DescriptionAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)]
[System.Obsolete("DataSysDescriptionAttribute has been deprecated. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public class DataSysDescriptionAttribute : System.ComponentModel.DescriptionAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)]
public class DataSysDescriptionAttribute : System.ComponentModel.DescriptionAttribute
type DataSysDescriptionAttribute = class
  inherit DescriptionAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)>]
[<System.Obsolete("DataSysDescriptionAttribute has been deprecated. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)>]
type DataSysDescriptionAttribute = class
  inherit DescriptionAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)>]
[<System.Obsolete("DataSysDescriptionAttribute has been deprecated. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)>]
type DataSysDescriptionAttribute = class
  inherit DescriptionAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)>]
type DataSysDescriptionAttribute = class
  inherit DescriptionAttribute
Public Class DataSysDescriptionAttribute
Inherits DescriptionAttribute
Dziedziczenie
DataSysDescriptionAttribute
Atrybuty

Konstruktory

DataSysDescriptionAttribute(String)
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Inicjuje nowe wystąpienie DataSysDescriptionAttribute klasy przy użyciu określonego ciągu opisu.Initializes a new instance of the DataSysDescriptionAttribute class using the specified description string.

Właściwości

Description

Pobiera tekst opisu.Gets the text for the description.

DescriptionValue

Pobiera lub ustawia ciąg przechowywany jako opis.Gets or sets the string stored as the description.

(Odziedziczone po DescriptionAttribute)
TypeId

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej pobiera unikatowy identyfikator dla tego elementu Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Odziedziczone po Attribute)

Metody

Equals(Object)

Zwraca czy wartość danego obiektu jest równa bieżącemu DescriptionAttribute .Returns whether the value of the given object is equal to the current DescriptionAttribute.

(Odziedziczone po DescriptionAttribute)
GetHashCode()

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

(Odziedziczone po DescriptionAttribute)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IsDefaultAttribute()

Zwraca wartość wskazującą, czy jest to wystąpienie domyślne DescriptionAttribute .Returns a value indicating whether this is the default DescriptionAttribute instance.

(Odziedziczone po DescriptionAttribute)
Match(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest zgodne z określonym obiektem.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Zestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera informacje o typie dla obiektu, którego można użyć do uzyskania informacji o typie dla interfejsu.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Umożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Odziedziczone po Attribute)

Dotyczy

Zobacz też