DataTable Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataTable.Initializes a new instance of the DataTable class.

Przeciążenia

DataTable()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataTable bez argumentów.Initializes a new instance of the DataTable class with no arguments.

DataTable(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataTable z określoną nazwą tabeli.Initializes a new instance of the DataTable class with the specified table name.

DataTable(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataTable z SerializationInfo i StreamingContext.Initializes a new instance of the DataTable class with the SerializationInfo and the StreamingContext.

DataTable(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataTable przy użyciu określonej nazwy tabeli i przestrzeni nazw.Initializes a new instance of the DataTable class using the specified table name and namespace.

DataTable()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataTable bez argumentów.Initializes a new instance of the DataTable class with no arguments.

public:
 DataTable();
public DataTable ();
Public Sub New ()

Przykłady

Poniższy przykład tworzy nowy DataTable z DataColumn i DataRowi wyświetla go w kontrolce DataGridView.The following example creates a new DataTable with DataColumn and DataRow, and displays it in a DataGridView control.

  private void MakeDataTableAndDisplay()
  {
    // Create new DataTable.
    DataTable table = new DataTable();
  
    // Declare DataColumn and DataRow variables.
    DataColumn column;
    DataRow row;

    // Create new DataColumn, set DataType, ColumnName
    // and add to DataTable.  
    column = new DataColumn();
    column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32");
    column.ColumnName = "id";
    table.Columns.Add(column);

    // Create second column.
    column = new DataColumn();
    column.DataType = Type.GetType("System.String");
    column.ColumnName = "item";
    table.Columns.Add(column);

    // Create new DataRow objects and add to DataTable.  
    for(int i = 0; i < 10; i++)
    {
      row = table.NewRow();
      row["id"] = i;
      row["item"] = "item " + i;
      table.Rows.Add(row);
    }
    // Set to DataGrid.DataSource property to the table.
    dataGrid1.DataSource = table;
  }
Private Sub MakeDataTableAndDisplay()
  ' Create new DataTable.
  Dim table As New DataTable

  ' Declare DataColumn and DataRow variables.
  Dim column As DataColumn
  Dim row As DataRow

  ' Create new DataColumn, set DataType, ColumnName 
  ' and add to DataTable.  
  column = New DataColumn
  column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32")
  column.ColumnName = "id"
  table.Columns.Add(column)

  ' Create second column.
  column = New DataColumn
  column.DataType = Type.GetType("System.String")
  column.ColumnName = "item"
  table.Columns.Add(column)

  ' Create new DataRow objects and add to DataTable.  
  Dim i As Integer
  For i = 0 To 10
   row = table.NewRow
   row("id") = i
   row("item") = "item " & i
   table.Rows.Add(row)
  Next i

  ' Set to DataGrid.DataSource property to the table.
  DataGrid1.DataSource = table
End Sub

Uwagi

Konstruktor ustawia początkowe wartości dla wszystkich właściwości obiektu DataTable.The constructor sets initial values for all properties of the DataTable object. W poniższej tabeli przedstawiono właściwości i ich wartości domyślne.The following table shows the properties and their default values. Po utworzeniu wystąpienia DataTable następujące właściwości do odczytu/zapisu są ustawione na wartości początkowe.When an instance of DataTable is created, the following read/write properties are set to initial values.

WłaściwośćProperty Wartość domyślnaDefault value
CaseSensitiveCaseSensitive Analogicznie jak DataSetnadrzędna, jeśli należy do jednego.Same as the parent DataSet, if it belongs to one. W przeciwnym razie wartość false.Otherwise, false.
DisplayExpressionDisplayExpression pusty ciąg ("")Empty string ("")
Wersja regionalnaLocale Analogicznie jak CultureInfo nadrzędnego obiektu DataSet (zwrócone przez właściwość Locale); Jeśli element nadrzędny nie istnieje, wartością domyślną jest bieżący system CultureInfo.Same as the parent DataSet object's CultureInfo (returned by the Locale property); if no parent exists, the default is the current system CultureInfo.
MinimumCapacityMinimumCapacity 50 wierszy.50 rows.

Można zmienić wartość każdej z tych właściwości za pomocą oddzielnego wywołania właściwości.You can change the value for any of these properties through a separate call to the property.

Zobacz też

DataTable(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataTable z określoną nazwą tabeli.Initializes a new instance of the DataTable class with the specified table name.

public:
 DataTable(System::String ^ tableName);
public DataTable (string tableName);
new System.Data.DataTable : string -> System.Data.DataTable
Public Sub New (tableName As String)

Parametry

tableName
String

Nazwa, która ma zostać nadana tabeli.The name to give the table. Jeśli tableName jest null lub pustego ciągu, nazwa domyślna zostanie podaną po dodaniu do DataTableCollection.If tableName is null or an empty string, a default name is given when added to the DataTableCollection.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy DataTable i wyświetla go w kontrolce DataGridView.The following example creates a DataTable and displays it in a DataGridView control.

  private void MakeDataTableAndDisplay()
  {
    // Create new DataTable.
    DataTable table = new DataTable("table");
  
    // Declare DataColumn and DataRow variables.
    DataColumn column;
    DataRow row;

    // Create new DataColumn, set DataType, 
    // ColumnName and add to DataTable.  
    column = new DataColumn();
    column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32");
    column.ColumnName = "id";
    table.Columns.Add(column);

    // Create second column.
    column = new DataColumn();
    column.DataType = Type.GetType("System.String");
    column.ColumnName = "item";
    table.Columns.Add(column);

    // Create new DataRow objects and add to DataTable.  
    for(int i = 0; i < 10; i++)
    {
      row = table.NewRow();
      row["id"] = i;
      row["item"] = "item " + i;
      table.Rows.Add(row);
    }
    // Set to DataGrid.DataSource property to the table.
    dataGrid1.DataSource = table;
  }
Private Sub MakeDataTableAndDisplay()
  ' Create new DataTable.
  Dim table As New DataTable("table")

  ' Declare DataColumn and DataRow variables.
  Dim column As DataColumn
  Dim row As DataRow

  ' Create new DataColumn, set DataType, 
  ' ColumnName and add to DataTable.  
  column = New DataColumn
  column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32")
  column.ColumnName = "id"
  table.Columns.Add(column)

  ' Create second column.
  column = New DataColumn
  column.DataType = Type.GetType("System.String")
  column.ColumnName = "item"
  table.Columns.Add(column)

  ' Create new DataRow objects and add to DataTable.  
  Dim i As Integer
  For i = 0 To 10
   row = table.NewRow
   row("id") = i
   row("item") = "item " & i
   table.Rows.Add(row)
  Next i

  ' Set to DataGrid.DataSource property to the table.
  DataGrid1.DataSource = table
End Sub

Zobacz też

DataTable(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataTable z SerializationInfo i StreamingContext.Initializes a new instance of the DataTable class with the SerializationInfo and the StreamingContext.

protected:
 DataTable(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
protected DataTable (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
new System.Data.DataTable : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> System.Data.DataTable
Protected Sub New (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

Dane, które są konieczne do serializacji lub deserializacji obiektu.The data needed to serialize or deserialize an object.

context
StreamingContext

Źródło i miejsce docelowe danego serializowanego strumienia.The source and destination of a given serialized stream.

Uwagi

Ta implementacja konstruktora DataTable jest wymagana dla ISerializable.This implementation of the DataTable constructor is required for ISerializable.

Zobacz też

DataTable(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataTable przy użyciu określonej nazwy tabeli i przestrzeni nazw.Initializes a new instance of the DataTable class using the specified table name and namespace.

public:
 DataTable(System::String ^ tableName, System::String ^ tableNamespace);
public DataTable (string tableName, string tableNamespace);
new System.Data.DataTable : string * string -> System.Data.DataTable
Public Sub New (tableName As String, tableNamespace As String)

Parametry

tableName
String

Nazwa, która ma zostać nadana tabeli.The name to give the table. Jeśli tableName jest null lub pustego ciągu, nazwa domyślna zostanie podaną po dodaniu do DataTableCollection.If tableName is null or an empty string, a default name is given when added to the DataTableCollection.

tableNamespace
String

Przestrzeń nazw dla reprezentacji danych XML przechowywanych w DataTable.The namespace for the XML representation of the data stored in the DataTable.

Zobacz też

Dotyczy