DataTable.CaseSensitive Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy porównania ciągów w tabeli są rozróżniane wielkości liter.Indicates whether string comparisons within the table are case-sensitive.

public:
 property bool CaseSensitive { bool get(); void set(bool value); };
public bool CaseSensitive { get; set; }
[System.Data.DataSysDescription("DataTableCaseSensitiveDescr")]
public bool CaseSensitive { get; set; }
member this.CaseSensitive : bool with get, set
[<System.Data.DataSysDescription("DataTableCaseSensitiveDescr")>]
member this.CaseSensitive : bool with get, set
Public Property CaseSensitive As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli w porównaniu z rozróżnianiem wielkości liter, w przeciwnym razie false .true if the comparison is case-sensitive; otherwise false. Wartość domyślna to DataSet właściwość obiektu nadrzędnego CaseSensitive lub false DataTable utworzona niezależnie od klasy DataSet .The default is set to the parent DataSet object's CaseSensitive property, or false if the DataTable was created independently of a DataSet.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład wywołuje Select metodę dwukrotnie na DataTable .The following example calls the Select method twice on a DataTable. Po raz pierwszy CaseSensitive Właściwość jest ustawiona na false , a sekunda true .The first time, the CaseSensitive property is set to false, the second, to true.

private static void ToggleCaseSensitive()
{
  DataTable t;
  DataRow[] foundRows;

  t = CreateDataSet().Tables[0];

  t.CaseSensitive = false;
  foundRows = t.Select("item = 'abc'");

  // Print out DataRow values.
  PrintRowValues(foundRows, "CaseSensitive = False");

  t.CaseSensitive = true;
  foundRows = t.Select("item = 'abc'");

  PrintRowValues(foundRows, "CaseSensitive = True");
}

public static DataSet CreateDataSet()
{
  // Create a DataSet with one table, two columns
  DataSet ds = new DataSet();
  DataTable t = new DataTable("Items");

  // Add table to dataset
  ds.Tables.Add(t);

  // Add two columns
  DataColumn c;

  // First column
  c = t.Columns.Add("id", typeof(int));
  c.AutoIncrement = true;

  // Second column
  t.Columns.Add("item", typeof(string));

  // Set primary key
  t.PrimaryKey = new DataColumn[] { t.Columns["id"] };

  // Add twelve rows
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  {
    t.Rows.Add(new object[] { i, i.ToString() });
  }
  t.Rows.Add(new object[] { 11, "abc" });
  t.Rows.Add(new object[] { 15, "ABC" });

  return ds;
}

private static void PrintRowValues(DataRow[] rows, string label)
{
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine(label);
  if (rows.Length <= 0)
  {
    Console.WriteLine("no rows found");
    return;
  }
  foreach (DataRow r in rows)
  {
    foreach (DataColumn c in r.Table.Columns)
    {
      Console.Write("\t {0}", r[c]);
    }
    Console.WriteLine();
  }
}

Private Sub ToggleCaseSensitive()
  Dim t As DataTable
  Dim foundRows() As DataRow

  t = CreateDataSet().Tables(0)

  t.CaseSensitive = False
  foundRows = t.Select("item = 'abc'")

  ' Print out DataRow values. Row 0 contains the value we're looking for.
  PrintRowValues(foundRows, "CaseSensitive = False")

  t.CaseSensitive = True
  foundRows = t.Select("item = 'abc'")

  PrintRowValues(foundRows, "CaseSensitive = True")
End Sub

Public Function CreateDataSet() As DataSet
  ' Create a DataSet with one table, two columns
  Dim ds As New DataSet
  Dim t As New DataTable("Items")

  ' Add table to DataSet
  ds.Tables.Add(t)

  ' Add two columns
  Dim c As DataColumn

  ' First column
  c = t.Columns.Add("id", Type.GetType("System.Int32"))
  c.AutoIncrement = True

  ' Second column
  t.Columns.Add("item", Type.GetType("System.String"))

  ' Set primary key
  t.PrimaryKey = New DataColumn() {t.Columns("id")}

  For i As Integer = 0 To 9
    t.Rows.Add(New Object() {i, i.ToString()})
  Next
  t.Rows.Add(New Object() {11, "abc"})
  t.Rows.Add(New Object() {15, "ABC"})

  CreateDataSet = ds
End Function

Private Sub PrintRowValues(ByRef rows As DataRow(), ByVal label As String)
  Console.WriteLine()
  Console.WriteLine(label)
  If rows.Length <= 0 Then
    Console.WriteLine("no rows found")
    Return
  End If

  For Each r As DataRow In rows
    For Each c As DataColumn In r.Table.Columns
      Console.Write(vbTab & " {0}", r(c))
    Next
    Console.WriteLine()
  Next
End Sub

Uwagi

CaseSensitiveWłaściwość ma wpływ na porównania ciągów podczas sortowania, wyszukiwania i filtrowania.The CaseSensitive property affects string comparisons in sorting, searching, and filtering.

Dotyczy

Zobacz też