DataTable.DisplayExpression Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wyrażenie zwracające wartość używaną do reprezentowania tej tabeli w interfejsie użytkownika.Gets or sets the expression that returns a value used to represent this table in the user interface. DisplayExpressionWłaściwość umożliwia wyświetlenie nazwy tej tabeli w interfejsie użytkownika.The DisplayExpression property lets you display the name of this table in a user interface.

public:
 property System::String ^ DisplayExpression { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DisplayExpression { get; set; }
[System.Data.DataSysDescription("DataTableDisplayExpressionDescr")]
public string DisplayExpression { get; set; }
member this.DisplayExpression : string with get, set
[<System.Data.DataSysDescription("DataTableDisplayExpressionDescr")>]
member this.DisplayExpression : string with get, set
Public Property DisplayExpression As String

Wartość właściwości

String

Ciąg wyświetlany.A display string.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też