DataTable.GetErrors Metoda

Definicja

Pobiera tablicę DataRow obiektów, które zawierają błędy.Gets an array of DataRow objects that contain errors.

public:
 cli::array <System::Data::DataRow ^> ^ GetErrors();
public System.Data.DataRow[] GetErrors ();
member this.GetErrors : unit -> System.Data.DataRow[]
Public Function GetErrors () As DataRow()

Zwraca

DataRow[]

Tablica DataRow obiektów z błędami.An array of DataRow objects that have errors.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano GetErrors metodę, aby zwrócić tablicę DataRow obiektów, które mają Błędy.The following example uses the GetErrors method to return an array of DataRow objects that have errors.

private void PrintAllErrs(DataSet dataSet)
{
  DataRow[] rowsInError;

  foreach(DataTable table in dataSet.Tables)
  {
    // Test if the table has errors. If not, skip it.
    if(table.HasErrors)
    {
      // Get an array of all rows with errors.
      rowsInError = table.GetErrors();
      // Print the error of each column in each row.
      for(int i = 0; i < rowsInError.Length; i++)
      {
        foreach(DataColumn column in table.Columns)
        {
          Console.WriteLine(column.ColumnName + " " +
            rowsInError[i].GetColumnError(column));
        }
        // Clear the row errors
        rowsInError[i].ClearErrors();
      }
    }
  }
}
Private Sub PrintAllErrs(ByVal dataSet As DataSet)
  Dim rowsInError() As DataRow
  Dim table As DataTable 
  Dim i As Integer
  Dim column As DataColumn
  For Each table In dataSet.Tables
    ' Test if the table has errors. If not, skip it.
    If table.HasErrors Then
     ' Get an array of all rows with errors.
     rowsInError = table.GetErrors()
     ' Print the error of each column in each row.
     For i = 0 To rowsInError.GetUpperBound(0)
       For Each column In table.Columns
        Console.WriteLine(column.ColumnName, _
        rowsInError(i).GetColumnError(column))
       Next
       ' Clear the row errors
     rowsInError(i).ClearErrors
     Next i
    End If
  Next
End Sub

Uwagi

Zwraca listę DataRow obiektów, które zostały RowError ustawione.Returns the list of DataRow objects that have RowError set. Na przykład błędy mogą wystąpić podczas wywoływania Update z ContinueUpdateOnError ustawionym na true .For example, errors can occur when calling Update with ContinueUpdateOnError set to true. Nie wywołuj AcceptChanges na, DataTable dopóki nie zostaną rozwiązane wszystkie błędy i ponownie prześlemy DataSet do aktualizacji.Do not invoke AcceptChanges on the DataTable until you resolve all errors and resubmit the DataSet for updating.

Dotyczy

Zobacz też