DataTable.GetSchema Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetSchema() .For a description of this member, see GetSchema().

protected:
 virtual System::Xml::Schema::XmlSchema ^ GetSchema();
protected virtual System.Xml.Schema.XmlSchema? GetSchema ();
protected virtual System.Xml.Schema.XmlSchema GetSchema ();
abstract member GetSchema : unit -> System.Xml.Schema.XmlSchema
override this.GetSchema : unit -> System.Xml.Schema.XmlSchema
Protected Overridable Function GetSchema () As XmlSchema

Zwraca

XmlSchema

XmlSchemaOpisuje reprezentację XML obiektu, który jest wytwarzany przez WriteXml(XmlWriter) metodę i zużyty przez ReadXml(XmlReader) metodę.An XmlSchema that describes the XML representation of the object that is produced by the WriteXml(XmlWriter) method and consumed by the ReadXml(XmlReader) method.

Dotyczy