DataTable.IsInitialized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy DataTable jest zainicjowany.Gets a value that indicates whether the DataTable is initialized.

public:
 property bool IsInitialized { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsInitialized { get; }
public bool IsInitialized { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.IsInitialized : bool
member this.IsInitialized : bool
Public ReadOnly Property IsInitialized As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Aby wskazać, że składnik został zakończony inicjalizacją; w przeciwnym razie false .true to indicate the component has completed initialization; otherwise false.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Zwraca stan DataTable podczas konstruowania, na przykład przez program Visual Studio.Returns the status of the DataTable while it's being constructed, for instance by Visual Studio. BeginInitMetoda ustawia ją na false i EndInit Metoda ustawia ją na true .The BeginInit method sets it to false and EndInit method sets it to true.

Dotyczy