DataTable.MinimumCapacity Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia początkowy rozmiar początkowy dla tej tabeli.Gets or sets the initial starting size for this table.

public:
 property int MinimumCapacity { int get(); void set(int value); };
[System.Data.DataSysDescription("DataTableMinimumCapacityDescr")]
public int MinimumCapacity { get; set; }
member this.MinimumCapacity : int with get, set
Public Property MinimumCapacity As Integer

Wartość właściwości

Początkowy rozmiar początkowy w wierszach tej tabeli.The initial starting size in rows of this table. Wartość domyślna to 50.The default is 50.

Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie ustawiono MinimumCapacity DataTable.The following example sets the MinimumCapacity of a DataTable.

private void SetMinimumCapacity(DataTable table)
{
    // Change the MinimumCapacity.
    table.MinimumCapacity = 100;
}
Private Sub SetMinimumCapacity(ByVal table As DataTable)
   ' Change the MinimumCapacity.
   table.MinimumCapacity = 100
End Sub

Uwagi

MinimumCapacity umożliwia systemowi utworzenie odpowiedniego zestawu zasobów przed pobraniem danych.The MinimumCapacity allows the system to create an appropriate set of resources before fetching data. W sytuacji, gdy wydajność jest krytyczna, ustawienie tej właściwości może zoptymalizować wydajność.In a situation when performance is critical, setting this property can optimize performance.

Dotyczy

Zobacz też