DataTable.Namespace Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia przestrzeń nazw dla reprezentacji XML danych przechowywanych w DataTable .Gets or sets the namespace for the XML representation of the data stored in the DataTable.

public:
 property System::String ^ Namespace { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Namespace { get; set; }
[System.Data.DataSysDescription("DataTableNamespaceDescr")]
public string Namespace { get; set; }
member this.Namespace : string with get, set
[<System.Data.DataSysDescription("DataTableNamespaceDescr")>]
member this.Namespace : string with get, set
Public Property Namespace As String

Wartość właściwości

String

Przestrzeń nazw DataTable .The namespace of the DataTable.

Atrybuty

Dotyczy