DataTable.NewRowFromBuilder(DataRowBuilder) Metoda

Definicja

Tworzy nowy wiersz na podstawie istniejącego wiersza.Creates a new row from an existing row.

protected:
 virtual System::Data::DataRow ^ NewRowFromBuilder(System::Data::DataRowBuilder ^ builder);
protected virtual System.Data.DataRow NewRowFromBuilder (System.Data.DataRowBuilder builder);
abstract member NewRowFromBuilder : System.Data.DataRowBuilder -> System.Data.DataRow
override this.NewRowFromBuilder : System.Data.DataRowBuilder -> System.Data.DataRow
Protected Overridable Function NewRowFromBuilder (builder As DataRowBuilder) As DataRow

Parametry

builder
DataRowBuilder

Element DataRowBuilder obiektu.A DataRowBuilder object.

Zwraca

Klasa pochodna DataRow.A DataRow derived class.

Dotyczy

Zobacz też