DataTable.OnColumnChanged(DataColumnChangeEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi ColumnChanged zdarzenie.Raises the ColumnChanged event.

protected public:
 virtual void OnColumnChanged(System::Data::DataColumnChangeEventArgs ^ e);
protected:
 virtual void OnColumnChanged(System::Data::DataColumnChangeEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnColumnChanged (System.Data.DataColumnChangeEventArgs e);
protected virtual void OnColumnChanged (System.Data.DataColumnChangeEventArgs e);
abstract member OnColumnChanged : System.Data.DataColumnChangeEventArgs -> unit
override this.OnColumnChanged : System.Data.DataColumnChangeEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnColumnChanged (e As DataColumnChangeEventArgs)
Protected Overridable Sub OnColumnChanged (e As DataColumnChangeEventArgs)

Parametry

e
DataColumnChangeEventArgs

A DataColumnChangeEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DataColumnChangeEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For an overview, see Handling and Raising Events.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnColumnChanged(DataColumnChangeEventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej OnColumnChanged(DataColumnChangeEventArgs) .When overriding OnColumnChanged(DataColumnChangeEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnColumnChanged(DataColumnChangeEventArgs) method.

Dotyczy