DataTable.OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie PropertyChanged.Raises the PropertyChanged event.

protected public:
 virtual void OnPropertyChanging(System::ComponentModel::PropertyChangedEventArgs ^ pcevent);
protected internal virtual void OnPropertyChanging (System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs pcevent);
abstract member OnPropertyChanging : System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs -> unit
override this.OnPropertyChanging : System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnPropertyChanging (pcevent As PropertyChangedEventArgs)

Parametry

pcevent
PropertyChangedEventArgs

PropertyChangedEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A PropertyChangedEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For an overview, see Handling and Raising Events.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs) klasy bazowej.When overriding OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs) method.

Dotyczy

Zobacz też