DataTable.OnRowChanged(DataRowChangeEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi RowChanged zdarzenie.Raises the RowChanged event.

protected:
 virtual void OnRowChanged(System::Data::DataRowChangeEventArgs ^ e);
protected virtual void OnRowChanged (System.Data.DataRowChangeEventArgs e);
abstract member OnRowChanged : System.Data.DataRowChangeEventArgs -> unit
override this.OnRowChanged : System.Data.DataRowChangeEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnRowChanged (e As DataRowChangeEventArgs)

Parametry

e
DataRowChangeEventArgs

A DataRowChangeEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DataRowChangeEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For an overview, see Handling and Raising Events.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnRowChanged(DataRowChangeEventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej OnRowChanged(DataRowChangeEventArgs) .When overriding OnRowChanged(DataRowChangeEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnRowChanged(DataRowChangeEventArgs) method.

Dotyczy