DataTable.OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie RowChanging.Raises the RowChanging event.

protected:
 virtual void OnRowChanging(System::Data::DataRowChangeEventArgs ^ e);
protected virtual void OnRowChanging (System.Data.DataRowChangeEventArgs e);
abstract member OnRowChanging : System.Data.DataRowChangeEventArgs -> unit
override this.OnRowChanging : System.Data.DataRowChangeEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnRowChanging (e As DataRowChangeEventArgs)

Parametry

e
DataRowChangeEventArgs

DataRowChangeEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A DataRowChangeEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For an overview, see Handling and Raising Events.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs) klasy bazowej.When overriding OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs) method.

Dotyczy

Zobacz też