DataTable.OnRowDeleted(DataRowChangeEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi RowDeleted zdarzenie.Raises the RowDeleted event.

protected:
 virtual void OnRowDeleted(System::Data::DataRowChangeEventArgs ^ e);
protected virtual void OnRowDeleted (System.Data.DataRowChangeEventArgs e);
abstract member OnRowDeleted : System.Data.DataRowChangeEventArgs -> unit
override this.OnRowDeleted : System.Data.DataRowChangeEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnRowDeleted (e As DataRowChangeEventArgs)

Parametry

e
DataRowChangeEventArgs

A DataRowChangeEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DataRowChangeEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For an overview, see Handling and Raising Events.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnRowDeleted(DataRowChangeEventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej OnRowDeleted(DataRowChangeEventArgs) .When overriding OnRowDeleted(DataRowChangeEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnRowDeleted(DataRowChangeEventArgs) method.

Dotyczy