DataTable.OnRowDeleting(DataRowChangeEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie RowDeleting.Raises the RowDeleting event.

protected:
 virtual void OnRowDeleting(System::Data::DataRowChangeEventArgs ^ e);
protected virtual void OnRowDeleting (System.Data.DataRowChangeEventArgs e);
abstract member OnRowDeleting : System.Data.DataRowChangeEventArgs -> unit
override this.OnRowDeleting : System.Data.DataRowChangeEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnRowDeleting (e As DataRowChangeEventArgs)

Parametry

e
DataRowChangeEventArgs

DataRowChangeEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A DataRowChangeEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For an overview, see Handling and Raising Events.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnRowDeleting(DataRowChangeEventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę OnRowDeleting(DataRowChangeEventArgs) klasy bazowej.When overriding OnRowDeleting(DataRowChangeEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnRowDeleting(DataRowChangeEventArgs) method.

Dotyczy

Zobacz też