DataTable.OnTableCleared(DataTableClearEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi TableCleared zdarzenie.Raises the TableCleared event.

protected:
 virtual void OnTableCleared(System::Data::DataTableClearEventArgs ^ e);
protected virtual void OnTableCleared (System.Data.DataTableClearEventArgs e);
abstract member OnTableCleared : System.Data.DataTableClearEventArgs -> unit
override this.OnTableCleared : System.Data.DataTableClearEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnTableCleared (e As DataTableClearEventArgs)

Parametry

e
DataTableClearEventArgs

A DataTableClearEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DataTableClearEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnosi TableCleared zdarzenie, które jest wywoływane natychmiast po pomyślnym wyczyszczeniu wszystkich wierszy, ale przed Clear zwróceniem przez metodę kontroli z powrotem do obiektu wywołującego.Raises the TableCleared event, which is fired immediately after all rows have been successfully cleared but before the Clear method returns control back to the caller.

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For an overview, see Handling and Raising Events.

Dotyczy