DataTable.IListSource.ContainsListCollection Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ContainsListCollection .For a description of this member, see ContainsListCollection.

property bool System::ComponentModel::IListSource::ContainsListCollection { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IListSource.ContainsListCollection { get; }
member this.System.ComponentModel.IListSource.ContainsListCollection : bool
 ReadOnly Property ContainsListCollection As Boolean Implements IListSource.ContainsListCollection

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli kolekcja jest kolekcją IList obiektów; w przeciwnym razie false .true if the collection is a collection of IList objects; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy DataTable wystąpienie jest rzutowane do IListSource interfejsu.It can be used only when the DataTable instance is cast to an IListSource interface.

Dotyczy