DataTable.IListSource.GetList Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetList() .For a description of this member, see GetList().

 virtual System::Collections::IList ^ System.ComponentModel.IListSource.GetList() = System::ComponentModel::IListSource::GetList;
System.Collections.IList IListSource.GetList ();
abstract member System.ComponentModel.IListSource.GetList : unit -> System.Collections.IList
override this.System.ComponentModel.IListSource.GetList : unit -> System.Collections.IList
Function GetList () As IList Implements IListSource.GetList

Zwraca

IList

Element IList , który można powiązać ze źródłem danych z obiektu.An IList that can be bound to a data source from the object.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy DataTable wystąpienie jest rzutowane do IListSource interfejsu.It can be used only when the DataTable instance is cast to an IListSource interface.

Dotyczy