DataTable.IListSource.GetList Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetList().For a description of this member, see GetList().

 virtual System::Collections::IList ^ System.ComponentModel.IListSource.GetList() = System::ComponentModel::IListSource::GetList;
System.Collections.IList IListSource.GetList ();
Function GetList () As IList Implements IListSource.GetList

Zwraca

IList, które można powiązać ze źródłem danych z obiektu.An IList that can be bound to a data source from the object.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie DataTable jest rzutowane na interfejs IListSource.It can be used only when the DataTable instance is cast to an IListSource interface.

Dotyczy