DataTable.IXmlSerializable.GetSchema Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetSchema() .For a description of this member, see GetSchema().

 virtual System::Xml::Schema::XmlSchema ^ System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema() = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::GetSchema;
System.Xml.Schema.XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema ();
abstract member System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema : unit -> System.Xml.Schema.XmlSchema
override this.System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema : unit -> System.Xml.Schema.XmlSchema
Function GetSchema () As XmlSchema Implements IXmlSerializable.GetSchema

Zwraca

XmlSchema

XmlSchemaOpisuje reprezentację XML obiektu, który jest wytwarzany przez WriteXml(XmlWriter) metodę i zużyty przez ReadXml(XmlReader) metodę.An XmlSchema that describes the XML representation of the object that is produced by the WriteXml(XmlWriter) method and consumed by the ReadXml(XmlReader) method.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy DataSet wystąpienie jest rzutowane do IXmlSerializable interfejsu.It can be used only when the DataSet instance is cast to an IXmlSerializable interface.

Dotyczy