DataTable.IXmlSerializable.GetSchema Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetSchema().For a description of this member, see GetSchema().

 virtual System::Xml::Schema::XmlSchema ^ System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema() = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::GetSchema;
System.Xml.Schema.XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema ();
Function GetSchema () As XmlSchema Implements IXmlSerializable.GetSchema

Zwraca

XmlSchema, który opisuje reprezentację XML obiektu, który jest wytwarzany przez metodę WriteXml(XmlWriter) i zużyty przez metodę ReadXml(XmlReader).An XmlSchema that describes the XML representation of the object that is produced by the WriteXml(XmlWriter) method and consumed by the ReadXml(XmlReader) method.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie DataSet jest rzutowane na interfejs IXmlSerializable.It can be used only when the DataSet instance is cast to an IXmlSerializable interface.

Dotyczy