DataTableClearEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która obsługuje Clear() metodę.Represents the method that handles the Clear() method.

public delegate void DataTableClearEventHandler(System::Object ^ sender, DataTableClearEventArgs ^ e);
public delegate void DataTableClearEventHandler(object sender, DataTableClearEventArgs e);
type DataTableClearEventHandler = delegate of obj * DataTableClearEventArgs -> unit
Public Delegate Sub DataTableClearEventHandler(sender As Object, e As DataTableClearEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
DataTableClearEventArgs

A DataTableClearEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DataTableClearEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podczas tworzenia DataTableClearEventHandler delegata należy określić metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie.When you create a DataTableClearEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Procedura obsługi zdarzeń jest wywoływana za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie do momentu usunięcia delegata.The event handler is called whenever the event occurs until you remove the delegate. Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy