DataTableReader.FieldCount Właściwość

Definicja

Zwraca liczbę kolumn w bieżącym wierszu.Returns the number of columns in the current row.

public:
 virtual property int FieldCount { int get(); };
public override int FieldCount { get; }
member this.FieldCount : int
Public Overrides ReadOnly Property FieldCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Gdy nie jest umieszczony w prawidłowym zestawie wyników, 0; w przeciwnym razie liczba kolumn w bieżącym wierszu.When not positioned in a valid result set, 0; otherwise the number of columns in the current row.

Wyjątki

Podjęto próbę pobrania liczby pól w zamkniętej DataTableReader .An attempt was made to retrieve the field count in a closed DataTableReader.

Dotyczy