DataTableReader.GetDecimal(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako Decimal.Gets the value of the specified column as a Decimal.

public:
 override System::Decimal GetDecimal(int ordinal);
public override decimal GetDecimal (int ordinal);
override this.GetDecimal : int -> decimal
Public Overrides Function GetDecimal (ordinal As Integer) As Decimal

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

Wartość określonej kolumny.The value of the specified column.

Wyjątki

Przekazano indeks poza zakresem od 0 do FieldCount-1.The index passed was outside the range of 0 to FieldCount - 1.

Podjęto próbę pobrania danych z usuniętego wiersza.An attempt was made to retrieve data from a deleted row.

Podjęto próbę odczytu lub uzyskania dostępu do kolumny w zamkniętym DataTableReader.An attempt was made to read or access a column in a closed DataTableReader.

Określona kolumna nie zawiera wartości Decimal.The specified column does not contain a Decimal value.

Przykłady

Poniższy przykład wyświetla zawartość kolumny o numerach 2 w DataTableReaderzakończono.The following example displays the contents of the column numbered 2 within the passed-in DataTableReader. Jeśli wartość kolumny w określonym wierszu ma wartość null, kod wyświetla tekst <NULL >.If the value the column within a particular row is null, the code displays the text <NULL>. Jeśli dane w kolumnie nie mają poprawnego typu, w przykładzie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dla każdego wiersza.If the data within the column is not of the correct type, the example displays an error message for each row.

private static void PrintColumn(DataTableReader reader)
{
  // Loop through all the rows in the DataTableReader
  while (reader.Read())
  {
    if (reader.IsDBNull(2))
    {
      Console.Write("<NULL>");
    }
    else
    {
      try
      {
        Console.Write(reader.GetDecimal(2));
      }
      catch (InvalidCastException)
      {
        Console.Write("Invalid data type.");
      }
    }
    Console.WriteLine();
  }
}
Private Sub PrintColumn(ByVal reader As DataTableReader)
  ' Loop through all the rows in the DataTableReader
  While reader.Read()
   If reader.IsDBNull(2) Then
     Console.Write("<NULL>")
   Else
     Try
      Console.Write(reader.GetDecimal(2))
     Catch ex As InvalidCastException
      Console.Write("Invalid data type.")
     End Try
   End If
   Console.WriteLine()
  End While
End Sub

Uwagi

Nie są wykonywane żadne konwersje; w związku z tym pobrane dane muszą już być Decimal lub da do Decimal.No conversions are performed; therefore the data retrieved must already be a Decimal or coercible to a Decimal.

Wywołaj IsDBNull, aby sprawdzić, czy istnieją wartości null przed wywołaniem tej metody.Call IsDBNull to see if there are null values before calling this method.

Dotyczy