DataTableReader.GetInt16(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Gets the value of the specified column as a 16-bit signed integer.

public:
 override short GetInt16(int ordinal);
public override short GetInt16 (int ordinal);
override this.GetInt16 : int -> int16
Public Overrides Function GetInt16 (ordinal As Integer) As Short

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zeraThe zero-based column ordinal

Zwraca

Wartość określonej kolumny.The value of the specified column.

Wyjątki

Przekazano indeks poza zakresem od 0 do FieldCount-1.The index passed was outside the range of 0 to FieldCount - 1.

Podjęto próbę pobrania danych z usuniętego wiersza.An attempt was made to retrieve data from a deleted row.

Podjęto próbę odczytu lub uzyskania dostępu do kolumny w zamkniętym DataTableReader.An attempt was made to read or access a column in a closed DataTableReader.

Określona kolumna nie zawiera 16-bitowej podpisanej liczby całkowitej.The specified column does not contain a 16-bit signed integer.

Przykłady

Poniższy przykład wyświetla zawartość kolumny o numerach 2 w DataTableReaderzakończono.The following example displays the contents of the column numbered 2 within the passed-in DataTableReader. Jeśli wartość kolumny w określonym wierszu ma wartość null, kod wyświetla tekst <NULL >.If the value the column within a particular row is null, the code displays the text <NULL>. Jeśli dane w kolumnie nie mają poprawnego typu, w przykładzie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dla każdego wiersza.If the data within the column is not of the correct type, the example displays an error message for each row.

private static void PrintColumn(DataTableReader reader)
{
  // Loop through all the rows in the DataTableReader
  while (reader.Read())
  {
    if (reader.IsDBNull(2))
    {
      Console.Write("<NULL>");
    }
    else
    {
      try
      {
        Console.Write(reader.GetInt16(2));
      }
      catch (InvalidCastException)
      {
        Console.Write("Invalid data type.");
      }
    }
    Console.WriteLine();
  }
}
Private Sub PrintColumn(ByVal reader As DataTableReader)
  ' Loop through all the rows in the DataTableReader
  While reader.Read()
   If reader.IsDBNull(2) Then
     Console.Write("<NULL>")
   Else
     Try
      Console.Write(reader.GetInt16(2))
     Catch ex As InvalidCastException
      Console.Write("Invalid data type.")
     End Try
   End If
   Console.WriteLine()
  End While
End Sub

Uwagi

Nie są wykonywane żadne konwersje; w związku z tym pobrane dane muszą już być Int16 lub da do Int16.No conversions are performed; therefore, the data retrieved must already be an Int16 or coercible to an Int16.

Wywołaj IsDBNull, aby sprawdzić, czy istnieją wartości null przed wywołaniem tej metody.Call IsDBNull to see if there are null values before calling this method.

Dotyczy