DataTableReader.IsDBNull(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolumna zawiera nieistniejące lub brakujące wartości.Gets a value that indicates whether the column contains non-existent or missing values.

public:
 override bool IsDBNull(int ordinal);
public override bool IsDBNull (int ordinal);
override this.IsDBNull : int -> bool
Public Overrides Function IsDBNull (ordinal As Integer) As Boolean

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zeraThe zero-based column ordinal

Zwraca

Boolean

trueJeśli określona wartość kolumny jest równa DBNull ; w przeciwnym razie, false .true if the specified column value is equivalent to DBNull; otherwise, false.

Wyjątki

Przekazano indeks poza zakresem od 0 do FieldCount -1.The index passed was outside the range of 0 to FieldCount - 1.

Podjęto próbę pobrania danych z usuniętego wiersza.An attempt was made to retrieve data from a deleted row.

Podjęto próbę odczytu lub uzyskania dostępu do kolumny w zamkniętej DataTableReader .An attempt was made to read or access a column in a closed DataTableReader .

Przykłady

Poniższy przykład wyświetla zawartość kolumny o numerach 2 w przekazaniu DataTableReader .The following example displays the contents of the column numbered 2 within the passed-in DataTableReader. Jeśli wartość kolumny w określonym wierszu ma wartość null, kod wyświetla tekst <NULL> .If the value the column within a particular row is null, the code displays the text <NULL>. Jeśli dane w kolumnie poprawnego typu, przykład wyświetla komunikat o błędzie dla każdego wiersza.If the data within the column of the correct type, the example displays an error message for each row.

private static void PrintColumn(DataTableReader reader)
{
  // Loop through all the rows in the DataTableReader
  while (reader.Read())
  {
    if (reader.IsDBNull(2))
    {
      Console.Write("<NULL>");
    }
    else
    {
      try
      {
        Console.Write(reader.GetString(2));
      }
      catch (InvalidCastException)
      {
        Console.Write("Invalid data type.");
      }
    }
    Console.WriteLine();
  }
}
Private Sub PrintColumn(ByVal reader As DataTableReader)
  ' Loop through all the rows in the DataTableReader
  While reader.Read()
   If reader.IsDBNull(2) Then
     Console.Write("<NULL>")
   Else
     Try
      Console.Write(reader.GetString(2))
     Catch ex As InvalidCastException
      Console.Write("Invalid data type.")
     End Try
   End If
   Console.WriteLine()
  End While
End Sub

Uwagi

Wywołaj tę metodę, aby sprawdzić, czy wartości kolumny mają wartość null przed wywołaniem wpisanych metod get (na przykład,, GetByte GetChar i tak dalej), aby uniknąć ponoszenia błędu.Call this method to see if there are null column values before calling the typed get methods (for example, GetByte, GetChar, and so on) to avoid raising an error.

Dotyczy