IDataReader.RecordsAffected Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę wierszy zmienionych, wstawionych lub usuniętych przez wykonanie instrukcji SQL.Gets the number of rows changed, inserted, or deleted by execution of the SQL statement.

public:
 property int RecordsAffected { int get(); };
public int RecordsAffected { get; }
member this.RecordsAffected : int
Public ReadOnly Property RecordsAffected As Integer

Wartość właściwości

Liczba zmienionych, wstawionych lub usuniętych wierszy. 0, jeśli nie wpłynęły żadne wiersze lub instrukcja nie powiodła się; i-1 dla instrukcji SELECT.The number of rows changed, inserted, or deleted; 0 if no rows were affected or the statement failed; and -1 for SELECT statements.

Uwagi

Właściwość RecordsAffected nie jest ustawiona do momentu odczytania wszystkich wierszy i zamknięcia IDataReader.The RecordsAffected property is not set until all rows are read and you close the IDataReader.

IsClosed i RecordsAffected są jedynymi właściwościami, które można wywołać po zamknięciu IDataReader.IsClosed and RecordsAffected are the only properties that you can call after the IDataReader is closed.

Dotyczy