IDataRecord.GetData(Int32) Metoda

Definicja

Zwraca wartość IDataReader dla określonej liczby porządkowej kolumny.Returns an IDataReader for the specified column ordinal.

public:
 System::Data::IDataReader ^ GetData(int i);
public System.Data.IDataReader GetData (int i);
abstract member GetData : int -> System.Data.IDataReader
Public Function GetData (i As Integer) As IDataReader

Parametry

i
Int32

Indeks pola do znalezienia.The index of the field to find.

Zwraca

IDataReader

IDataReaderDla określonej liczby porządkowej kolumny.The IDataReader for the specified column ordinal.

Wyjątki

Przekazano indeks poza zakresem od 0 do FieldCount .The index passed was outside the range of 0 through FieldCount.

Dotyczy